• Şamanın Yolu

  • 2

    Şamanın Yolu

  • 3

    Şamanın Yolu

  • 4

    Şamanın Yolu

shaman drums shaman drums1

shaman drums7The Path to Spirit through Nature 

I have been working on Central Asian and Toltec shamanism for 25 years; I have been a healing practitioner and trainer for 20 years.
I personally do all the operations from the time the wood frames reach me, and carpentery, leather processes and drawings.

shaman drums5Saymalı Taş, Kırgızistan Tanrı Dağları'nın Fergana adlı tarım alanına açıldığı bölgede, Kögart Dağ Geçidi'nin ve nehrinin yakında, deniz seviyesinden 3000-3500 m. yükseklikte yer almaktadır. Saymalı Taş'ta ki ve hemen hemen yüzeyi kazımaya uygun olan her taşın üzerine sayıları on binin üzerinde olduğu tahmin edilen figürler yapılmıştır. Günümüzde bölge Saymalı Taş I ve Saymalı Taş II olarak iki ana bölüme ayrılmıştır.

michael harnerTEMEL ŞAMANİZM EĞİTİMİ VE UYGULAMASI- Michael Harner

Eğitim-Ön Koşullar ve Gereksinimler
Bir şaman uygulayıcı olmak için kişinin, ızdırap ve acıyı dindirmek isteyen şefkatli ve akıllı, duygusal açıdan dengede, olgun bir yetişkin olması gerekir. Bunun ötesinde SDG'ye disiplin içinde yolculuk yapabilmeli ve başkasının gözetimi olmadan ruh yardımcılarıyla temas kurabilmelidir.

 

 

kamdavulu844M. Zonrnickaja
Elde edilen bilgiler ışığında şaman danslarının farklı türleri olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda, yerel gelenekler konusunda uzman olan P. D. Slepeov 1960 yılında Momok bölgesinde hasta bir kadın için düzenlenmiş olan şaman ayinine ilişkin şu bilgileri vermiştir: 

kam123

TATAR FOLKLOR VE HALK EDEBİYATINDA KAYIN AĞACI
Bütün topluluklarda en eski devirlerden beri benimsenen ve kutsal sayılan ağaçlar mevcuttur. Türkler için şamanizm devri ile yakından ilgili olan kutlu ağaçlardan birisi de kayın ağacıdır. Kayın, Tanrı’nın ağacı sayılır ve onun yerleştiği yer, Tanrı kutunu içine sindirir. Türk kültürünün ve mitolojisinin en önemli ağacı olan kayın, iyi ve koruyucu ruhların yeryüzüne inme yoludur. Örneğin, kadınların ve çocukların koruyucu ruhu Umay da, Tanrı’nın emriyle yeryüzüne indiğinde yanında iki kayın ağacı getirmiştir.

 

su kultuTÜRK DÜNYASI MASALLARINDA SU KÜLTÜ - Yrd. Doç. Dr. Kadriye TÜRKAN
Yer-su’nun bir parçası olan ‘su’ ve onun etrafında oluşan “su kültü” pek çok kültürde olduğu gibi, Türklerin tabiat kültleri içerisinde de ‘yer’ ile birlikte ilk sırada yer alır: “Türk yaratılış mitinde kozmos, sudan türemiştir, başka bir deyişle yaratılışın başlangıç nüvesi sudur. Bütün canlılar da sudan yaratılmıştır. 

 

Şamanizm - Mircea Eliade

Tuva Şamanizmi - Janyl Myrza Bapaeva 

shaman drums9Yakut Şamanlarında "Ana Hayvan" veya "Hayvan Ana" ve eski Şamanların yaşayan ruhu büyük rol oynar.

 "Hayvan Ana", Yakut Şamanına görünmeyen bir ruh şeklinde yardım eder. Bu ruh kendini ölüm veya doğum anlannda gösterir.

Yakut Şamanlarına yardım eden gizli ruh, "Hayvan Ana", çoğu zaman tüyleri demirden bir kuş şeklinde görünür.

Tüyleri demirden olan bu koruyucu kuş şeklindeki "Hayvan Ana" Şamanın sahip olduğu ağacın bir dalında tüner.

.

.wikipedia

keltegey

Keltegey, Altay şamanizminde Kam’ın (şamanın) koruyucu ruhudur. Keleni olarak da söylenir. Şaman kaçan ruhları geri getirmesi için Keleni’yi gönderir. Ama o her zaman şamanı dinlemez. 
Bir söylentiye göre göklerden yere inen bulutlar ile insanoğlunun birleşmesinden türemişlerdir. Sembolü hilaldir. Görünüşleri gülünç ve peltek dillidirler. Kekemelik yaparlar. Çok kıskançtırlar. Her iki ayağı da topaldır. Sözcük, dayanıklılık, büyüme gibi anlamlar ifade eder. Moğolca Helhe/Kelkiye sözcüğü iletişim kurmak demektir.

.

.wikipedia

turug Turuğ, Türk ve Moğol şamanizminde Şaman Ağacıdır. Moğollar Toruğ derler. Tanrı ilk şamanı yarattığında onun  evinin önüne sekiz dallı bir ağaç dikmiştir.

 Bu nedenle her şaman kendisini temsil eden bir ağaç diker. Bu ağaca “Turuğ” adı verilir. Turuğ, kelime anlamı  olarak dayanıklı, yerinde duran, ölümsüz demektir. Tör/Törü/Türe/Törö/Turo/Turu sözcükleri Moğolcada da  emir, düzen ve bunun yanında evlilik ve doğum anlamlarını bünyesinde barındırır. wikipedia

kamdavulu Şaman adaylarının sırra-erme rüyalarından birçoğu, "Dünyanın Merkezine", Evren Ağacının ve Evrensel Hakimin bulunduğu yere yapılan mistik bir yolculuk içermektedir.

Şaman, davulunun kasnağını bu ağaçları Yüce Varlığın bu iş için özel olarak düşürdüğü bir daldan yapar. Bu simgenin anlamı bizce içinde yer aldığı inançlar yurnağından açıkça belli olmaktadır :

 

 Kam Davulu

şaman kam 5

"Başlangıçta, şamanizme olan ilgimiz bir "gerçek şaman" ile karşılaşarak şifâ bulmak ya da onun doğaüstü güçleri ile kutsanmak fantezisi ile iliş­kili idî. Yıllar geçtikçe, şamanizm ile ilgili odak noktamız da değişti; şimdi biz başkalarını iyileştirmek ve dünyâyı iyileştirmek için şaman olmak istiyoruz.Kitaplar, atölyeler ve şamanizm ile ilgili seminerler bu amaçla dünyâda yoğun olarak sunulmaktadır.

şaman kam 8

 Victor Sanchez - "Başlangıçta, şamanizme olan ilgimiz bir "gerçek şaman" ile karşılaşarak şifâ bulmak ya da   onun doğaüstü güçleri ile kutsanmak fantezisi ile iliş­kili idî. Yıllar geçtikçe, şamanizm ile ilgili odak noktamız da   değişti; şimdi biz başkalarını iyileştirmek ve dünyâyı iyileştirmek için şaman olmak istiyoruz.

şaman kam 4

 Bir çok şamanik toplumda, Şaman'a, umutsuzluk, ruhsuzluk, moralsizlik veya depresyon şikayetiyle geldiğinizde, şu dört soruyu sorar;

native  Tüm özgün vizyonerler şaman olmanın kader olduğu konusunda hemfikirdir; şaman olmak bir çağrıdır.       Araştırılarak bulunan bir meslek değildir.Bir insanı şaman veya vizyoner olarak şekillendiren birçok inisiyasyon   deneyimi bulunur. Tipik olarak, yerli halk içindeki bir birey psikolojik kriz veya ölüme yakın deneyim yaşar ya da   hiçlikten gelen bir ses tarafından çağırılır.

18019335

  Kişinin şaman rolü için gönüllü olması veya kendini bir şaman olarak tanımlaması geleneksel olarak görünen     bir durum değildir.

  kham3

 Hıristiyanlık, şamanizmin kökünü kazıma girişiminde yalnız değildi. ironik bir şekilde, eski Sovyetler Birliği'nin  "Tanrısız" Komünizmi de şamanizmi Rusya'daki Sami yerleşimi de dâhil, Kuzey Avrasya için bir tehdit olarak  görmüştü. Sovyetler, Marksizm Leninizm'e göre ruhlar var olamayacağı için şamanların, sürekli olarak ruhlarla  temas kurmasını göze alamamıştır.

 shamandrumAndrew Neher'in laboratuvar araştırmaları davul sesini merkezi sinir sisteminde değişimler yarattığını göstermiştir. 

Ritmik uyarış, beynin pek çok duyusal ve motor bölgesinde elektriksel hareketlere etki etmektedir.

saman davulu kam davulu satanlar

 Bilincin Şamanik Hali'ne girmenin temel araçları davul ve çıngıraktır. Şaman genellikle Bilincin Şamanik Hali'ne girmek ve orada kalmak için davulunu ve çıngırağını kullanır. Böylece bilinçsiz zihni otomatik olarak şamanik çalışmayla bağlantıya geçer.

kham4

Sibirya Şamanları ayin sırasında bir de davul kullanırlar. Şaman giysisinden daha eski olduğu anlaşılan bu alet, Şaman giysisinin bugün artık ortadan kalkmış olduğu yerlerde bile kendini korumuştur. Türk-Moğol halklarında Şaman davulları, genel çizgileri ile aynı biçimdedir.

Kamdavulumodel8

Tüm kültürlerde birçok şaman yolculuk ettikleri sırada bilinç durumlarını değiştirmek için monoton veya ritmik davul sesi kullanırlar. Çıngırak, zil ve sopaları kullanan gelenekler de mevcuttur. Avustralya'da şamanlar didgeridoo ve çubuk kullanırlar.

Kamdavulumodel4

KAM DAVULU ŞAMAN DAVULU

Davulun şamanlıkta özel bir rolü vardır, çünkü o, şamanı öte dünyaya taşıyan gerçek bir araçtır. Genellikle at ya da başka bir hayvanla yakından özdeşlik kurulur. Soyot'lar şamanlarının davullarını khamu-at diye isimlendirirler. Bu da 'şaman atı' anlamına gelir ve Altay şamanları davullarını at simgeleriyle süslerler. İnsan bilimci L.P.Potapov'un bir keşfi ilginçtir.

kamdavulu samandavulu

  * Kam Davulu Şaman Davulu *

Yerli halklar arasında davul, şimşegi, başlangıçtan beri var olan mevcudiyeti ve yaratılışı sembolize eder. 

Başlangıçtan beri var olan ses...

Büyük davul derin ve kuvvetli bir ses çıkarır, bu ses en eski şimşekle, yaşamı taşıyanla, eylemden önceki eylemle birleştirilir.

Çok sayıdaki Afrika davulu yağmur çağırmaya yarar. Kum saati şeklindeki Şiva davulu, bu Hindu tanrısının yaratıcı olduğu kadar yıkıcı olduğunu da anımsatır. Davulun vuruş sesine kalabalıklar uzun süre eşlik etmişlerdır.

kamşamandavulu

KAM ŞAMAN DAVULU

Günümüze kalan az sayıdaki şamanik davul şarkısı ruhları etkilemekten söz eder:

"Oturdum ve davulumu çalıyorum ve onun sesiyle dağlardaki hayvanları çağırıyorum. Büyük fırtınalar da dinler benim davulumu.